Aviso legal

Condicións de uso Finalidade e aceptación

As presentes condicións xerais que regulan o uso do servizo do portal de Internet www.denadinteriores.gal (en diante, o “Portal”). A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en diante, o «Usuario») e manifesta a adhesión plena e sen reservas do Usuario a todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por www.denadinteriores.gal no momento en que o Usuario accede ao Portal. En consecuencia, o Usuario deberá ler atentamente a Política de Privacidade cada vez que pretenda utilizar o Portal. O acceso e/ou uso de determinados servizos e contidos ofrecidos aos Usuarios no Portal e/ou a través do Portal está suxeito a determinadas condicións específicas que, segundo o caso, substitúen, completan e/ou modifican a Política de Privacidade (en diante, a » Condicións particulares»). Antes de acceder e/ou utilizar os devanditos servizos e contidos, polo tanto, o Usuario tamén deberá ler atentamente as correspondentes Condicións Particulares. O acceso e/ou uso dos ditos servizos e contidos expresa a total e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada por www.denadinteriores.gal no momento en que se produza tal acceso e/ou uso. www.denadinteriores.gal resérvase o dereito a modificar ou eliminar en calquera momento e sen previo aviso a presentación do portal, as condicións do seu uso, os servizos ofrecidos e as condicións para acceder e/ou utilizar eses servizos.

Condicións de acceso e uso do portal

O Usuario comprométese a utilizar o Portal e os Servizos de acordo coa lei, co disposto na Política de Privacidade, a moral e os bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública, e comprométese a absterse de utilizar o Portal e os Servizos con fins ou efectos ilícitos, contrariamente ao disposto nesta Política de Privacidade, lesivos para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o Portal e os Servizos ou impedir o normal uso ou goce do Portal e dos Servizos por parte dos Usuarios. O Usuario absterase de modificar, copiar, distribuír, transmitir, divulgar, utilizar, reproducir, publicar, ceder en licenza, ceder, vender ou crear obras derivadas da información recibida do portal. O Usuario recoñece e acepta que www.denadinteriores.gal poderá, en calquera momento e sen notificación previa e á súa enteira discreción, denegarlle o acceso ao portal, cando www.denadinteriores.gal considere que o Usuario incorreu en algún incumprimento dalgúns das súas obrigas incluídas no Convenio; O Usuario non terá dereito a reclamar a www.denadinteriores.gal ningunha indemnización que tal rescisión tivese ocasionado. www.denadinteriores.gal en calquera momento, con ou sen notificación previa, poderá modificar todo ou parte dos Servizos ou do portal.

Datos persoais

Para acceder e/ou utilizar os Servizos de www.denadinteriores.gal é necesario que os Usuarios faciliten previamente a www.denadinteriores.gal determinados datos persoais (en diante, os «Datos Persoais»), que www.denadinteriores.gal tratará de forma automatizada, e incorporado a un ficheiro automatizado. Os datos recollidos neste sitio web teñen fins informativos; www.denadinteriores.gal non se fai responsable das omisións, inexactitudes ou erros que se poidan producir en calquera momento nos datos e documentos aquí facilitados, nin das consecuencias que poidan derivarse do seu uso. En ningún caso www.denadinteriores.gal facilitará a terceiros información que identifique aos seus usuarios sen a súa autorización. Garantimos a confidencialidade no tratamento dos datos persoais, así como a implantación de medidas técnicas e organizativas que garantan a seguridade dos devanditos datos. Todas estas circunstancias serán comunicadas previamente e debidamente por www.denadinteriores.gal aos Usuarios, nos casos e na forma en que legalmente resulte exixible. www.denadinteriores.gal garante que adoptou as medidas de seguridade adecuadas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, www.denadinteriores.gal garante a confidencialidade dos Datos Persoais. Os usuarios quedan recoñecidos e poderán exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose a www.denadinteriores.gal a través do correo electrónico almudena@denadinteriores.gal ou escribindo ao seu enderezo en Rúa da Barrosa, 85. C.P.: 15896. Santiago de Compostela, A Coruña. Os usuarios garanten e responden, en todo caso, da veracidade, exactitude, validez e autenticidade dos Datos Persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados.

Responsabilidade

O Usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso do Portal, dos Servizos e de calquera Contido se realiza, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade. O Usuario recoñece e acepta expresamente que www.denadinteriores.gal non será en ningún caso responsable de ningún lucro cesante directo, indirecto, consecuente, relacionado directa ou indirectamente co uso ou imposibilidade de utilizar o portal; a posibilidade ou imposibilidade do Usuario de utilizar os Servizos ou a información obtida dos Servizos ou calquera outra circunstancia relacionada directa ou indirectamente cos Servizos ou coa navegación do Usuario no portal. O Usuario recoñece e acepta expresamente que o uso dos Servizos e do portal é polo seu exclusivo risco e responsabilidade. www.denadinteriores.gal non garante a exactitude de toda a información, documentación e precisión dos Servizos contidos no portal. Todo o material descargado polo Usuario do portal realízase baixo a exclusiva responsabilidade do Usuario, non sendo www.denadinteriores.gal responsable de calquera dano que dita información poida ocasionar no ordenador ou sistemas do Usuario.

Exclusión de responsabilidade

A información deste sitio web foi revisada e actualízase con frecuencia. Non se dá garantía de integridade, corrección ou actualidade. Todos os datos poden ser retirados ou modificados en calquera momento sen necesidade de notificación. A pesar de revisar e controlar periodicamente o contido, non somos responsables do contido das ligazóns externas. www.denadinteriores.gal non se fai responsable do contido doutras páxinas web que teñan ligazóns a www.denadinteriores.gal.

Xurisdicción

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais españois competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso.

Propiedade do sitio web

A páxina www.denadinteriores.gal é propiedade de Almudena Rodríguez Giráldez

CIF: 36135318H

Enderezo: Rúa da Barrosa, 85. C.P.: 15896. Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono: 607 411 397

Correo electrónico: almudena@denadinteriores.gal